Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

การตรวจยีนพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

วิธีเชิงรุก ในการดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย “เพราะมะเร็งระยะเริ่มแรกย่อมมีการตอบสนองต่อการรักษาหรือมีโอกาสหายมากกว่าระยะลุกลาม หรือระยะสุดท้าย” การตรวจยีน ONCO ถือเป็นกลยุทธ์ต้านมะเร็งของสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล(UICC) เหมาะสมอย่างยิ่งในการตรวจค้นหาจุดเสี่ยงต่างๆในดีเอ็นเอของท่าน ไม่ว่าจะมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือไม่ก็ตาม ถ้าตรวจพบปัญหาแต่เนิ่น ๆ จะทำให้สามารถป้องกัน และรักษาโรคได้ทัน ปัจจุบันนี้ แพทย์สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดให้หายได้ หรืออย่างน้อยก็ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตการอยู่รอดที่ยาวนานเท่ากับบุคคลปกติที่อยู่ในวัยเดียวกัน

BangkokGene ONCO ตรวจยีนเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง 32 ชนิด

1. โรคมะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell Carcinoma
2. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
3. โรคมะเร็งเต้านม
4. โรคมะเร็งปากมดลูก
5. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
6. โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก หรือโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก
7. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
8. โรคมะเร็งหลอดอาหาร ชนิด Squamous Cell Carcinoma
9. โรคมะเร็งถุงน้าดี
10. โรคเนื้องอกของสมองในผู้ใหญ่ ชนิด Glioma
11. โรคมะเร็งตับ
12. โรคมะเร็งไต
13. โรคมะเร็งกล่องเสียง
14. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
15. โรคเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
16. โรคมะเร็งปอด
17. โรคมะเร็งปอด ชนิด Adenocarcinoma
18. โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง
19. โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง ชนิด Hodgkin
20. โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง ชนิด Non-Hodgkin
21. โรคมะเร็งไฝ
22. โรคเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง
23. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
24. โรคมะเร็งของกระดูกชนิดร้ายแรง
25. โรคมะเร็งช่องปากและลำคอ
26. โรคมะเร็งรังไข่
27. โรคมะเร็งตับอ่อน
28. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
29. โรคมะเร็งผิวหนัง ชนิด Squamous Cell Carcinoma
30. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
31. โรคมะเร็งอัณฑะ
32. โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

ข้อจำกัด

การตรวจทางพันธุกรรมเป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยงล่วงหน้าแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีหลายอย่าง การรับรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆได้ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจควบคุมได้ไม่หมด ผลที่เป็นบวกไม่ได้หมายความว่าท่านจะเกิดโรคและผลที่เป็นลบไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีโอกาสเกิดโรคจากการสืบทอดทางพันธุกรรม การตรวจนี้จึงไม่สามารถรับประกันผลได้100%ว่าท่านจะเกิดโรคหรือไม่ แต่เป็นแนวทาง หรือแผนที่ ที่จะช่วยให้แพทย์ผู้ดูแลสุขภาพได้ดูแลท่านอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดอายุขัย เริ่มต้นดูแลสุขภาพของท่านด้วยการตรวจ BangkokGene Onco

BangkokGene ONCO เป็นการตรวจพันธุกรรมในดีเอ็นเอ

ของท่านที่เชื่อมโยงไปยังความเสี่ยงในการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ด้วยข้อมูลจากลักษณะทางพันธุกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพของท่าน
เพื่อการมีสุขภาพดีหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี สามารถดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคของท่านได้ ด้วยเหตุที่มีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกมากเป็นอันดับต้นๆ

ในปี 2558 องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) และสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล(Union for International Cancer Control - UICC) ชูประเด็นในการรณรงค์ว่า “มะเร็งไม่ได้เหนือกว่าเรา” (Cancer Not Beyond Us) เน้น 4 กลยุทธ์ต้านมะเร็ง ได้แก่

- สุขภาพดีเราเลือกได้ (Choosing healthy lives)
- มะเร็ง ค้นหาได้ (Delivering early detection)
- มะเร็งรักษาได้ เข้าถึงได้ (Achieving treatment for all)
- และเป็นมะเร็ง ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ (Maximizing quality of life)

BANGKOKGENE

จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ต้านมะเร็งของท่านและคนที่ท่านรัก เข้าใจปัจจัยเสี่ยงของท่านต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคมะเร็งคือกลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าขณะนี้มะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์มีมากกว่า 100 ชนิด และในปี 2558 ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ถึงอุบัติการณ์ของของโรคมะเร็งในประเทศไทยว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่ราว 120,000 คน/ ปี และโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โดย 5 อันดับในไทยได้แก่

เพศชาย
1.ตับและท่อน้าดี
2.ปอด
3.ลำไส้ใหญ่
4.ต่อมลูกหมาก
5.ต่อมน้าเหลือง

เพศหญิง
1.เต้านม
2.ปากมดลูก
3.ตับและท่อน้าดี
4.ปอด
5.ลำไส้ใหญ่

ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคมะเร็งที่สำคัญ 2 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อน ในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น รวมทั้งการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด
2. ปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรมความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะทุพโภชนา เป็นต้น

ขั้นตอนการตรวจ BangkokGene ONCO
1. สอบถามแพทย์ของท่านเกี่ยวกับการตรวจBangkokGene ONCO
2. แพทย์จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มด้านในปากของท่านแล ะส่งไปยังห้องปฏิบัติการของเรา
3. แยกดีเอ็นเอจากตัวอย่างและการตรวจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม
4. ส่งผลตรวจให้แพทย์ของท่าน
5. แพทย์จะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ให้ท่าน และให้คำแนะนำในการดำเนินการในลำดับต่อไป

Loading...