Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์ร่างกายทุกระบบอย่างละเอียด ที่ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินภาวะสุขภาพของท่านได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน ประกอบด้วย Live Blood Analysis (การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด), Bio Body Scan (การตรวจระบบร่างกายแบบครอบคลุมทุกส่วน) และ Doctor Consultation (การเข้าพบเพื่อปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคล)เลือดที่มีสุขภาพดี จะมีลักษณะของเม็ดเลือดแดงกลมทุกๆ เซลล์ ไม่จับตัวกันและไหลไปตามน้ำเลือดได้อย่างอิสระ น้ำเลือดต้องใสและมีเม็ดไขมันหรือสารพิษอยู่เพียงเล็กน้อย และพบเม็ดเลือดขาวที่ทำงานเป็นปกติ ลักษณะดังกล่าวเป็นเลือดคุณภาพดีที่จะไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยระบบไหลเวียนโลหิต แต่เมื่อใดที่สุขภาพเลือดที่ไม่ดีหรือมีความผิดปกติ เช่น พบรูปร่างของเม็ดเลือดไม่กลมสมบูรณ์ บิดเบี้ยว และเม็ดเลือดแดงมาซ้อนเกี่ยวติดกันแน่น สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณบอกความไม่ปกติของร่างกาย

1. Live Blood Analysis

เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์เลือดนี้ คือ การนำเลือดมาวิเคราะห์ในขณะที่เลือดยังสดและมีชีวิตอยู่ โดยการเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ว แล้วนำมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Dark Field ที่มีกำลังขยายสูง แล้วส่งภาพผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อดูลักษณะและความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้งสารประกอบตกค้างในน้ำเลือด เช่น โลหะหนักตกค้าง เพราะเลือดคือสายธารลำเลียงอาหารและสารจำเป็น ไปส่งถึงเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นก่อนการเจ็บป่วยของร่างกาย จึงสามารถตรวจพบความผิดปกติในน้ำเลือดได้ ก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการออกมาภายนอก

การตรวจ Live Blood Analysis มีใช้กันแพร่หลายในกลุ่มการแพทย์เชิงป้องกัน เนื่องจากสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเลือดในทันที (Real Time) สามารถบ่งชี้สภาวะของร่างกายได้หลายระบบ ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร การทำงานของตับ ระบบภูมิคุ้มกัน การขาดวิตามินและแร่ธาตุบางชนิด ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย สารอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือด การทำงานของเม็ดเลือดขาว ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะแนวโน้มการเกิดโรคและความเสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจแข็ง โรคมะเร็ง เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและวางแผนการรักษาในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีต่อไป

ข้อดีของการตรวจวิธีนี้ที่ต่างจากการตรวจโดยวิธีทั่วไปก็คือ ผู้รับการตรวจจะเห็นเลือดของตัวเองขณะยังมีชีวิตอยู่ไปพร้อมๆ กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ประมาณ 5 นาที ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการตรวจวิเคราะห์เลือดจากโรงพยาบาล และผลการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับการตรวจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และป้องกันหรือลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ขึ้น

2. Advance Bio Body Scan: ตรวจสแกนร่างกายด้วยเทคโนโลยี Electro Interstitial Scan

การตรวจวัดระดับความผิดปกติของอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกาย ด้วยเครื่อง EIS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (SEE-THROUGH New operating system) ที่สามารถแยกแยะความผิดปกติ ครอบคลุมทุกระบบอวัยวะหลักได้อย่างละเอียดมากกว่า และลงลึกถึงปัญหาในรายละเอียดปลีกย่อย ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการ Bio Feedback เป็นการตรวจด้วยวิธีการส่งกระแสไฟฟ้าอย่างต่ำมากเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่มีอันตรายหรือความเจ็บปวดใดๆ ผ่านขั้วไฟฟ้าเพื่อวัดค่าความต้านทานของของเหลวภายในร่างกาย และของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์ (Interstitial Fluid) ในแต่ละอวัยวะ การที่เซลล์หรืออวัยวะมีสารชีวเคมี หรือการทำงานที่ผิดปกติมากเกินไปหรือน้อยเกินไป สัญญาณไฟฟ้าตอบกลับจะแตกต่างกัน ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 3 นาที ในการสแกนทั่วร่างกาย แล้วระบบจะนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ โดยระดับผลการตรวจจะแบ่งผลการประเมินออกเป็นระดับความเสี่ยงในหัวข้อต่างๆ เพื่อบ่งบอกแนวโน้มในการเกิดปัญหาและความเสื่อมของเซลล์ จากระดับสูงสุดไปหาระดับเล็กน้อย นำมาแปลผลเพื่อวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์นั้นๆ เป็นรายงานสรุปสภาวะสุขภาพโดยรวมทั้งหมดในร่างกายอย่างละเอียด และยังสามารถเน้นการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลของอวัยวะที่เริ่มมีความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ รวมถึงการแนะนำอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และให้สามารถดูแลตัวเอง เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคร้ายขึ้นได้ในอนาคต

เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการตรวจเพื่อช่วยคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะได้อย่างครบถ้วน ในเบื้องต้นผลการตรวจจะช่วยให้เราทราบว่า มีอวัยวะส่วนไหนของร่างกายอยู่ในภาวะที่ผิดปกติในขณะที่ตรวจ และบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีอาการแสดงของโรคให้เราเห็นก็ตาม จึงเป็นแนวทางการตรวจเพื่อการวางแผนป้องกันการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี และสามารถประเมินวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ รวมเป็น 9 ระบบการทำงานของร่างกาย คือ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions
ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions
ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions
ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions
ระบบทางเดินหายใจ / Respiratory functions
ระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions
ระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions
ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic functions
ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ / Immune functions (allergic risk, infectious risk and ENT risk)


Bio Body Scan 1 ครั้ง จะสแกนร่างกายครอบคลุมได้ทุกระบบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีละส่วน ไม่มีผลข้างเคียง (Side Effect) ที่เกิดจากการตรวจ และไม่ต้องเสี่ยงกับผลแทรกซ้อนของการตรวจอื่นๆ (เช่น การตรวจเลือด, ตรวจหาเซลล์มะเร็ง ฯลฯ) เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกท่าน สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยประเมินทั้งเกณฑ์ของสุขภาพในปัจจุบัน และแนวโน้มความเสี่ยงในอนาคตอย่างละเอียด

ในการตรวจด้วยเทคโนโลยีนี้ บุคคลที่ควรระวังคือ หญิงตั้งครรภ์ และบุคคลที่มีโลหะ หรือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ

3. Doctor Consultation : เข้าพบและปรึกษาแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจร่างกาย

เมื่อจบขั้นตอนการตรวจร่างกายด้วยเครื่องแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับโปรแกรมคือ การพบแพทย์ เพื่อสรุปผลการตรวจทั้งหมด ซึ่งได้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยได้มีการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพูดคุยปรึกษาปัญหา เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมถึงการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้แก่ท่านมากที่สุด เสมือนเป็นแพทย์ประจำตัวของท่านที่พร้อมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป

Loading...