Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

ช่วงวัยกลางคน (อายุ 41 – 60 ปี )

Portrait of a happy mature man and woman carrying kids on back

         เป็นวัยที่เริ่มจะมีความมั่นคงในชีวิต และก็เป็นวัยที่โรคร้ายต่างๆ จะเริ่มแสดงอออกชัดเจนในช่วงนี้ด้วย เริ่มจากผู้หญิงวัยนี้จะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งมากขึ้น มะเร็งเต้านมสูงในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้งจึงควรที่จะตรวจอย่างละเอียด และในส่วนของผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน ระบบทางเดินปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคมะเร็งต่างๆ จึงควรจะต้องตรวจ และสังเกตร่างกายของตัวเองว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่ นอกจากนั้นยังมีปัญหาของเรื่องสายตายาวที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ด้วยจึงควรที่จะตรวจทุกๆ 2 ปี

Gen-X Package 30 รายการ

พิเศษ  6,500.-

(จากปกติราคา 14,289.-)

Loading...